Hearing reply – calculation of seniority for PhDs

SiN recently answered a hearing reply for the regulations regarding the new law for state employees (forskrift til lov om statens ansatte). In the regulations the government want to reduce the accrued seniority for PhDs to one year regardless of how much work they’ve put towards finishing it. In our hearing reply we argue to continue the current practice where a 3 year PhD will give you 3 years of seniority, and a 4 year PhD will give you 4 years of seniority. Click read more for our full hearing reply (in Norwegian), or see the pdf document here. Partial translation can be done upon request.

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) datert 10.04.2017 med utkast til forskrift til lov om statens ansatte. Vi ønsker med dette å oversende våre synspunkter på spesielt ett forslagene. SiN ønsker å kommentere på § 9 tredje ledd i den foreslåtte forskriften, som lyder «Ved direkte overgang fra stilling som stipendiat til annen stilling, medregnes ett års ansettelsestid.»

Departementet argumenterer for forslaget med at det skal bli enklere for stipendiater å få et kortere midlertidig engasjement etter avlagt doktorgrad. Da departementet ønsker å redusere midlertidig ansettelse, mener SiN at det er paradoksalt at departementet samtidig ønsker å muliggjøre enklere midlertidig tilsetting av stipendiater for opp til 2 år etter avlagt doktorgrad, gitt at foreslått lov for statens ansatte blir vedtatt. Det kan også tenkes at forslaget vil føre til en lavere mobilitet i sektoren fordi en utvidet adgang til midlertidighet i sektoren vil gjøre det enklere å bli ved samme institusjon.

SiN ønsker å gjenta sin kommentar fra en tidligere høring om endring av UH-loven (deres ref. 15/1643), om muligheten til å benytte seg av postdoktorstilling. Etter avlagt doktorgrad er det naturlige neste trinnet på karrierestigen – for en person som ønsker å forbli i akademia – enten en postdoktorstilling eller en fast førsteamanuensisstilling. Dersom det åpnes for enklere midlertidig tilsetting av stipendiater mener SiN at dette vil føre til et mindre forutsigbart karriereløp, og muligens færre tilgjengelige postdoktor- og førsteamanuensisstillinger, da funksjonene tilegnet disse stillingene heller besettes av midlertidig.

Videre ønsker SiN å kommentere på ordlyden til § 9 tredje ledd i den foreslåtte forskriften. SiN tolker intensjonen bak forslaget at dette kun skal gjelde etter avlagt doktorgrad innenfor samme virksomhet, men vil påpeke at det etter ordlyden også vil gjelde dersom du nylig har inntrådt i en stipendiatstilling, for deretter å ha en direkte overgang til en annen relevant stilling som f.eks. forsker. Dette åpner for mulighet til sterkt stillingsvern etter kun litt over 2 år midlertidig tilsetting ifølge foreslått lov for statens ansatte. Det er også uklart om forslaget kun skal gjelde innenfor samme virksomhet, eller om 1 års ansiennitet også skal gjelde ved overgang til ny virksomhet eller institusjon.

SiN stiller seg kritisk til en manglende telling av pliktarbeid som inngår i en 4-årig doktorgrad, og den ellers lave opptjeningen av ansiennitet for de resterende tre årene. Dette mener SiN kan føre til at stipendiatens stilling som arbeids- og lønnstaker undermineres, til tross for at
Kunnskapsdepartementet i sin høring om endring i UH-loven som følge av lov om statens ansatte (deres ref. 17/2501) skriver:

«Departementet vil understreke at bestemmelsene [for beregning av tjenesteansiennitet for stipendiater] bare vil gjelde tjenesteansiennitet etter tjenestemannsloven i forbindelse med oppsigelser etter tjenestemannsloven § 9 eller § 10 eller beregning av ansiennitet etter § 9 hvis lov om statens ansatte blir vedtatt.

Tjenesteansiennitet i sammenheng med lønnsfastsettelse eller beregning av pensjonsgivende tjenestetid beregnes etter annet regelverk.»

SiN etterlyser en mer utdypende begrunnelse for departementets forslag om å beregne kun ett års tjenesteansiennitet for stipendiater – både med og uten pliktarbeid – ved overgang til ny stilling.

Andre alternativer for beregning av tjenesteansiennitet er tidligere foreslått av f.eks. UiODoc, Forskerforbundet og NTL i tidligere nevnt høring om UH-loven. UiODoc foreslår full opptjening av tjenesteansiennitet for pliktarbeid, men kun halv opptjening for den resterende tiden, noe som vil føre til 1,5 og 2,5 års tjenesteansiennitet for respektive 3-årig og 4-årig stipendiatstilling. Forskerforbundets forslag går ut på å ikke regne med kursdelen på 30 studiepoeng som tilsvarer et halvt års arbeid, mens NTL foreslår å beregne to år med tjenesteansiennitet.

Til slutt ønsker SiN å understreke sin motstand til endringsforslaget om lav beregning av tjenesteansiennitet, og etterspør eksempler fra beregning av tjenesteansiennitet for andre utdanningsstillinger.

Stipendiatorganisasjonene i Norge
v/ Vegard Stenhjem Hagen, Leder