Updated hearing reply – calculation of seniority for Ph.Ds

SiN has recently submitted an updated reply to hearing from Kunnskapsdepartementet, dated May 11th, 2017 regarding changes in the rules concerning the calculation of seniority of Ph.D. fellows. SiN has presented its support to alternative 1 of Proposition C, if the calculated seniority of the Ph.D. students is increased to two years instead of one. Click read more for our full hearing reply (in Norwegian), or see the pdf document here. The English translation can be provided on request.

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert 11.05.2017. Vi ønsker å kommentere forslag C alternativ 1 hvor det foreslås at ett år av stipendiatperioden medregnes i ansettelsestiden. Departementet argumenterer for forslaget med at det skal bli enklere for stipendiater å få et kortere midlertidig engasjement etter avlagt doktorgrad.

Departementets forslag gir mulighet for midlertidig ansettelse opp til to år etter stipendiatperioden er fullført før den ansatte får fortrinnsrett.

SiN støtter alternativ 1 dersom den beregnede tjenesteansienniteten økes til to år.

SiN ønsker at stipendiater blir ansatt i postdoktor- eller faste stillinger etter endt doktorgrad frykter vi at mulighet for midlertidig ansettelse i opptil to år etter stipendiatperioden vil kunne føre til at institusjonen bruker slike ansettelser til å utføre arbeid som ellers kunne vært tilegnet andre stillinger. Dette kan da føre til færre tilgjengelige postdoktor- og førsteamanuensisstillinger samt et mindre forutsigbart karriereløp for forskere innen akademia. Vi etterspør eksempler fra beregning av tjenesteansiennitet for andre utdanningsstillinger.

Vi ser allikevel at det kan være hensiktsmessig med en mulighet for kortere midlertidige ansettelser for å fullføre påbegynt arbeid, men vi mener at dette bør begrenses til maksimum ett år.

Det kan også tenkes at forslaget, slik lagt ut av departementet, kan føre til lavere mobilitet i sektoren fordi en utvidet tilgang adgang til midlertidighet vil gjøre det enklere å bli værende ved samme institusjon.

SiN mener at alternativ 1 er bedre enn alternativ 2 fordi det sørger for at alle ferdige stipendiater er like attraktive for ansettelser sett fra et fortrinnsrettsperspektiv, og at alternativ 1 er bedre enn alternativ 3 fordi det reduserer midlertidigheten.

Til slutt vil vi påpeke at departementet selv ønsker å redusere antall midlertidige stillinger og at å tilrettelegge for slike midlertidige ansettelser strider imot dette.

Stipendiatorganisasjonene i Norge

v/ Eirik Myrvoll-Nilsen, Fung. leder