16.12.22: PRESSEMELDING FRA STIPENDIATORGANISASJONENE I NORGE (SiN)

STADIGE FORSINKELSER OG VEDVARENDE USIKKERHET BLANT STIPENDIATER

SiN gjennomførte høsten 2020 en undersøkelse om effekten av koronapandemien på stipendiater og postdoktorer ansatt ved norske universiteter og høyskoler. Våren 2022 har SiN på ny undersøkt hvilke følger pandemien har hatt å si for PhDer og postdoktorer som jobber i Norge. Resultatene peker i retning av at det fremdeles er et forbedringspotensial i institusjonenes kommunikasjonsarbeid.

Koronapandemien har medført store utfordringer for landets stipendiater og postdoktorer, både i form av svekket psykisk helse og i form av dyrebar tapt arbeidstid.

Resultatene av denne oppfølgingsundersøkelsen bekrefter de omfattende forsinkelsene forårsaket av COVID-19-pandemien, og viser at flertallet av de spurte doktorgradsstudentene behøvde en forlengelse for å fullføre doktorgradsprosjektet sitt. Selv om mange ble forsinket mellom mars-august 2020 i starten av pandemien, ble de fleste forsinket etter august 2020. 

– Det er bekymringsfullt at et betydelig antall respondenter fremdeles ikke vet om de ble tilbudt forlengelse, noe som også var en utfordring blant de spurte i forrige rapport. Dette reiser spørsmål om institusjonenes evne til å kommunisere effektivt nok omkring disse spørsmålene, sier Nicolas Gibney, leder av SiN.

Noen mulige forklaringer på denne informasjonsmangelen kan finnes i respondenters kommentarer. De rapporterer om forskjeller mellom institusjoner, fakulteter og institutter når det gjelder prosedyrer, retningslinjer, kvalifikasjonskriterier, informasjonstilgjengelighet, frister og lengde på utvidelser. 

Dette samsvarer med hva som ble avdekket i den første undersøkelsen, som listet opp en rekke faktorer, inkludert snevre kvalifikasjonskriterier, mangel på informasjon om søknadsprosesser, mangelfull søknadshåndtering og ikke-tilstrekkelige ressurser som sentrale forklaringer.

Institusjonene har en vei å gå når det gjelder opplysningsarbeid og korona-relatert tilrettelegging for yngre forskere.

Kontakt:

 Chris Hagen Magnussen, styremedlem SiN

  • 926 32 261
  • chris.magnussen@uib.no

Om SiN:

SiN er en paraplyorganisasjon for alle stipendiatorganisasjonene ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Organisasjonen representerer i dag omtrent 90% av alle stipendiater i Norge. Organisasjonen ble stiftet i 2003, og har fokus på jobbe nasjonalt for å sikre stipendiaters akademisk rettigheter og fremme stipendiatorganisasjonene i Norge sine generelle interesser samlet.Vedlegg: SiN COVID-19 Follow-up Survey 2022