Internationalization

På Norsk

It is the position of Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) that internationalization in the Norwegian academic sector is a net positive for Norway and Norwegian society. 

SiN, as an organization, believes that international researchers, and indeed international research provide a net benefit to Norway. Science and knowledge are, by nature, borderless; acknowledging this will enable Norway to recruit the best and brightest researchers to its institutes of higher education. In addition to raising Norway’s profile on the international research scene, international researchers bring tangible and intangible benefits to Norway – regardless of whether they remain in Norway after finishing their studies or move to another country. International dissemination of research brings attention to groundbreaking work performed in Norway, including work with direct impact on Norwegian society.

Researchers who stay in Norway will contribute not only to their research area but will play a role in shaping the future of Norway through their work as professors or researchers at Norway’s universities and university colleges. This can range from taking an active role in educating the next generations, participating in public debate, as well as a more general strengthening of and drawing visibility to the Norwegian research and teaching community. Furthermore, early-career researchers who leave academia and join the Norwegian workforce can apply their competencies and knowledge to their new positions.

Furthermore, most academic positions, permanent or otherwise, at Norwegian institutes of higher learning require experience from an international research environment, making in- and outbound mobility of PhD and postdoctoral researchers all the more important. SiN believes that more can be done in terms of incentivizing young researchers to remain in Norway after completing their PhDs. Potential incentives range from more-easily accessible language and integration courses to more opportunities both within and especially outside of academia for holders of PhD degrees.

Researchers who choose to leave Norway after completing their PhD studies or postdoctoral fellowships also benefit Norway by diversifying Norwegian research networks. By virtue of having worked in Norway for the duration of their doctoral or postdoctoral careers, these researchers will have established strong networks within the Norwegian research community. These linkages between researchers bring attention to research areas where Norwegian research leads the way and increase the profile of Norwegian researchers and Norwegian institutions. 

SiN’s position is that internationalization of research is a net positive. Internationalization should include Norwegian early-career researchers going abroad, as well as international researchers coming to Norway for their PhD studies and post-doctoral research. While SiN recognizes the importance of strong domestic research communities in specific areas such as law, we believe that these communities will only benefit from the inclusion of international researchers.  A more balanced research milieu in all fields will encourage more cross-cultural and international cooperation, in turn increasing knowledge generated by Norwegian institutions, and raising Norway’s global research profile.

In summary:

  • Internationalization is a net positive, regardless of whether it comes as increased integration and participation by non-Norwegian researchers or Norwegian researchers.
  • More work is needed towards this goal, both in terms of integration of non-Norwegian academics and incentives for an academic career for Norwegians.

Internasjonalisering

Stipendiatorganisasjonene I Norge (SiN) mener at internasjonalisering i UH-sektoren er positivt for Norge og det norske samfunnet.

SiN mener at internasjonale forskere og internasjonal forskning gir en netto gevinst for Norge. Vitenskap og kunnskap kjenner ingen landegrenser, og en erkjennelse av dette vil muliggjøre rekruttering av de beste og dyktigste forskerne til den norske UH-sektoren. I tillegg til å løfte Norges profil på den internasjonale forskningsscenen, tilfører internasjonale forskere konkrete og immaterielle fordeler til Norge – uavhengig av om de blir her etter endte studier eller flytter til et annet land. Internasjonal formidling av forskning kan også rette oppmerksomheten mot banebrytende forskning utført i Norge, inkludert forskning med direkte påvirkning på det norske samfunnet.

Forskere som oppholder seg i Norge vil ikke bare eksplisitt bidra til eget forskningsområde, de vil også bidra i å forme Norges fremtid gjennom arbeidet som ansatt ved norske universiteter og høgskoler, eksempelvis gjennom en aktiv rolle i utdanningen av neste generasjoner, ved deltakelse i det offentlige ordskiftet, eller gjennom en generell styrking og synliggjøring av det norske forsknings- og undervisningsmiljøet. Videre kan forskere tidlig i karrieren som forlater akademia for en jobb i det norske arbeidslivet, bruke sin kompetanse og kunnskap i sine nye stillinger.

De fleste akademiske stillinger ved norske høyere utdanningsinstitusjoner, faste eller andre, krever også ofte erfaring fra et internasjonalt forskningsmiljø, noe som gjør inn- og utgående mobilitet av PhD- og postdoktorer desto viktigere. SiN mener det kan gjøres mer for å stimulere unge ikke-norske forskere til å bli i Norge etter fullført doktorgrad. Potensielle insentiver spenner fra mer tilgjengelige språk- og integreringskurs til flere muligheter både innenfor og spesielt utenfor akademia for dem med doktorgrader.

Forskere som velger å forlate Norge etter fullførte PhD-studier eller postdoktor-arbeid, vil gjennom sin tilknytning til norske forskningsmiljø, også kunne utgjøre en fordel for norske interesser. I kraft av å ha jobbet i Norge i løpet av sin doktorgrads- eller postdoktorkarriere, vil disse forskerne ha etablert sterke nettverk i det norske forskningsmiljøet. Disse koblingene mellom forskere bringer oppmerksomhet til forskningsområder der norsk forskning leder an, noe som kan tenkes å øke profilen til norske forskere og norske institusjoner.

SiNs oppfatning er at internasjonalisering av forskning er netto positivt. Internasjonalisering bør inkludere norske forskere tidlig i karrieren som reiser til utlandet, samt internasjonale forskere som kommer til Norge for doktorgradsstudier og postdoktor-arbeid. SiN anerkjenner viktigheten av sterke nasjonale forskningsmiljøer på spesifikke områder som eksempelvis jus, men vi mener samtidig at disse miljøene også vil dra nytte av å inkludere internasjonale forskere. Et mer balansert forskningsmiljø på alle felt vil stimulere til mer tverrkulturelt og internasjonalt samarbeid, noe som følgelig vil øke kunnskapen fra norske institusjoner, og øke Norges internasjonale forskningsprofil.

Oppsummert:

  • Internasjonalisering er netto positivt, uavhengig om det kommer i form av økt integrering og deltakelse fra ikke-norske forskere eller fra norske forskere.
  • Det trengs mer målrettet arbeid i så henseende, både når det gjelder integrering av ikke-norske akademikere og insentiver for en akademisk karriere for norske forskere.